Vietos veiklos grupės narių teisės ir pareigos, priėmimo į VVG, išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarkos aprašymas

VVG „Rietavo iniciatyvos“ įstatuose numatytos sekančios Vietos veiklos grupės narių pareigos ir teisės:

pareigos:

• laikytis Vietos veiklos grupės įstatų;

• vykdyti Vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimus;

• mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį ;

• tausoti ir tikslingai naudoti Vietos veiklos grupės turtą;

• saugoti Vietos veiklos grupės garbę ir gerbti tradicijas;

• laikytis visuomenei priimtų normų profesinėje ir visuomeninėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.

 

teisės:

• dalyvauti ir balsuoti Vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime;

• rinkti ir būti išrinktiems į Vietos veiklos grupės valdymo organus;

• teikti pasiūlymus Vietos veiklos grupės veiklai gerinti;

• gauti informaciją apie visus Vietos veiklos grupės renginius ir juose dalyvauti;

• nustatyta tvarka naudotis Vietos veiklos grupės teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;

• gauti informaciją apie Vietos veiklos grupės finansinę – ūkinę veiklą;

• pareikšti nepasitikėjimą Vietos veiklos grupės valdymo organais;

• išstoti iš Vietos veiklos grupės apie tai raštu pranešus pirmininkui;

• kitas teises, kurios neprieštarauja Vietos veiklos grupės įstatams.

 

Vietos veiklos grupės nariu gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys t.y. verslo, valdžios ir kiti socialiniai partneriai (kaimo bendruomenės, jaunimo, moterų ir kitos nevyriausybinės organizacijos, ūkininkai turintys ūkininko pažymėjimą ir fiziniai asmenys turintys individualios veiklos pažymėjimą). VVG nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.

 

Priėmimo į VVG, išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarka

Stojantysis į VVG narius valdybos pirmininkui pateikia raštišką prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu. Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą, bei registravimo pažymėjimo kopiją. Pirmininkas perduoda prašymą svarstyti artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. Prašymas patenkinamas paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas.

Nariu tampama gavus raštišką susirinkimo pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.

Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus Vietos veiklos grupei.

 

Narystė Vietos veiklos grupėje pasibaigia šiais atvejais:

• išstojus iš Vietos veiklos grupės;

• nariui nesilaikius Vietos veiklos grupės įstatų.

 

Narystės pasibaigimo Vietos veiklos grupėje tvarka:

1. nariai, norintys išstoti iš Vietos veiklos grupės, pateikia prašymą Vietos veiklos grupės pirmininkui. Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė data.

2. dėl tolesnės narių, nesilaikančių Vietos veiklos grupės įstatų, narystės Vietos veiklos grupėje, sprendžia Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas priimdamas sprendimą paprasta balsų dauguma.

 

VVG nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su VVG už visas jam patikėtas materialines vertybes jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma. Narys pateikia VVG valdybai ataskaitą apie jam pateiktų įpareigojimų ir užduočių įvykdymą. Narys perduoda visas jam patikėtas funkcijas bei materialines vertybes VVG valdybos paskirtam nariui. Tuo atveju, kai nėra valdybos paskirto nario, funkcijos, materialinės vertybės ir kt. Perduodamos VVG pirmininkui.