Teisės aktai

Nuorodos i nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius VVG įsteigimą ir veiklą, VVG steigimo dokumentai

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo

Aktuali  2011-01-09


Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklės ir pakeitimai

Įsigalioja  2011-01-30


Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintosios  įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai

Aktuali  2011-02-09


LR Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-338 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) patvirtinimo“

Aktuali  2010-03-03


LR Žemės ūkio ministro 2008-07-15 įsakymas Nr. 3D-386 „Dėl ataskaitų formų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones patvirtinimo“

Aktuali  2010-01-24


Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės ir pakeitimai

Aktuali  2010-12-12


LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“

Aktuali  2010-02-26


2004 m. sausio 22 d. LR asociacijų įstatymas Nr. IX-1969

Aktuali  2010-12-28


1994 m. balandžio 26 d. LR žemės įstatymas Nr. I-446

Aktuali  2010-07-01


1996 m. rugpjūčio 15 d. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495

Aktuali  2010-07-01


1995 m. gruodžio 12 d. LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120

Aktuali  2010-07-15


LR Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d.  įsakymas Nr. 3D-330 „Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“

Aktuali  2010-07-28


LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja  2010-10-01


1996 m. kovo 19 d. LR statybos įstatymas Nr. I-1240

Aktuali  2010-10-01


Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai

Aktuali  2010-10-03


LR Žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 3D-481 „Dėl tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“

Aktuali  2010-11-05


2007 m. birželio 28 d. LR želdynų įstatymas Nr. X-1241

Aktuali  2010-11-23


Ūkio subjektų, siekiančių pasnaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Aktuali  2009-04-05


2007 m. birželio 26 d. LR tautinio paveldo produktų įstatymas Nr. X-1207

Įsigalioja  2008-01-01


1994 m. gruodžio 22 d. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Nr. I-733

Aktuali  2008-05-24


LR Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 3D-349 „Dėl verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Aktuali  2007-09-30


LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 1.06.03:2002 “statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” patvirtinimo

Įsigalioja  2002-06-06 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.