Naujienos


Kov 26, 2020

ES fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į padėtį šalyje ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Kaip pranešė Finansų ministerija, vakar patvirtinta Laikinoji tvarka skirta projektų administravimui supaprastinti. Ji galios tol, kol Lietuvoje bus paskelbta ekstremali situacija.


Lap 12, 2019

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. nuo 13.00 - 16.40 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre vyks žinių perdavimo seminaras „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu”. Susitikimo metu bus ieškoma sprendimų, kurie sudarytų palankias sąlygas vietos maisto produktams dominuoti vietos rinkoje, kalbama apie ūkininkų produkcijos konkurencingumo stiprinimą. Susipažinsime su kitų ES šalių gerąja patirtimi ir finansinėmis paramomis, skirtomis palaikyti vietos maisto gamintojus.


Spa 29, 2019

La­bar­džių kai­mo gy­ven­to­jai tu­rė­tų ma­lo­niai nu­steb­ti – iki tol švie­siai ža­lios spal­vos bu­vu­si niū­ro­ka au­to­bu­sų sto­te­lė tar­si at­gi­mė. Ant jos pui­kuo­ja­si Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro vai­kų die­nos cent­ro „Būk ma­no drau­gas“ pie­ši­nys, kvie­čian­tis su­si­mąs­ty­ti apie tai, kad nuo el­ge­sio ke­ly­je pri­klau­so ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių gy­ve­ni­mai.


Lie 22, 2019

Konferencijos tikslas įkvėpti, suteikti informacijos, žinių ir idėjų, pasitikėjimo, apie bendradarbiavimą ir jo galimybes. Kaip veikdami kartu galime pagerinti gyventojų užimtumą, verslumą ir įsidarbinimo galimybes Rietavo mieste.

Pakvietėme pranešėjus turinčius didelę asmeninę ir profesinę patirtį, kurie kiekvienas yra savo srities žinovas, ekspertas. Pranešėjai pateiks praktinių įgūdžių, patarimų, kuriuos galėsite nedelsdami pritaikyti savo veiklose, gyvenime.

Registracijos forma - http://bit.ly/2LUDSH2.


Bir 1, 2019

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį, skirtą strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ paprasto kvietimo Nr. 7 priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ ir priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ bei priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ finansavimo sąlygoms pristatyti ir aptarti (darbotvarkė).


Kov 28, 2019

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio direktorių 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre Jaunimo  savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).


Kov 20, 2019

2019 m. kovo 20 d. 14.00 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje.

Seminaro tema - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniuįgyvendinimas.


Kov 7, 2019

Projektas skirtas įgyvendinti 2016-2022 m. Rietavo miesto vietos plėtros strategijos

1. Tikslą: paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą;

1.1. Uždavinį: skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste;

1.1.4. Veiksmą Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių.


Sau 3, 2019

Primename, kad vertinant metines ataskaitas už 2018 metus, jei yra nepilni kontrolės metai, Paramos gavėjas neteikia VVG užbaigto projekto metinės ataskaitos už tuos kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra. Tokiu atveju VVG vertina paramos gavėjo įsipareigojimus bei rodiklius.


Puslapis 1 iš 38  > >>