Apie mus

Asociacija VVG „Rietavo iniciatyvos“ yra savanoriška organizacija, veikianti Rietavo savivaldybės teritorijoje.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ susikūrė 2009 m. sausio mėn., tačiau daugelis šios VVG narių jau turi patirtį įgyvendinant LEADER pobūdžio iniciatyvas – 2006–2008 m. VVG „Pajūrio iniciatyvos“ sudėtyje jie dalyvavo rengiant bandomąją integruotą kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri buvo sėkmingai įgyvendinta, o VVG buvo pripažinta kaip viena iš trijų geriausiai įgyvendinusių bandomąją kaimo vietovių plėtros strategiją. Atsiskyrusi nuo VVG „Pajūrio iniciatyvos“ ir atsinaujinusi VVG „Rietavo iniciatyvos“, tęsia pradėtą veiklą ir parengė naują strategiją LEADER metodui įgyvendinti 2007–2013 metų laikotarpiu. Strategijos tikslas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę.

VVG bendras strateginis tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti jiems papildomas galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę.

VVG „Rietavo iniciatyvos“, savo veiklą grindžia partnerystės, lygių galimybių, „iš apačios į viršų“ principais. Atstovaudama visoms kaimo plėtrai neabejingoms vietos organizacijoms, VVG bendromis pastangomis siekia įgyvendinti integruotą požiūrį į kaimo plėtrą, ieško veiksmingų kaimo žmonių gyvenimo kokybės bei gyvenimo sąlygų gerinimo būdų.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ vienija 19 narių, kurie atstovauja įvairias VVG teritorijos organizacijas. Vietos veiklos grupėje atstovaujamos organizacijos ir jų deleguoti nariai yra tiesiogiai susieti su kaimo plėtra ir jos įgyvendinimu. Dauguma VVG narių yra kaimo gyventojai.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ visuotinis narių susirinkimas išrinko 11 narių VVG valdybą, kurioje įvairių sektorių atstovavimas atitinka LEADER metodo keliamus reikalavimus. Iš 11 VVG „Rietavo iniciatyvos“ valdybos narių 6 (55 proc.) atstovauja socialinius partnerius, 2 nariai (18 proc.) – vietos valdžią ir 3 (27 proc.) – verslo sektorių. VVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra – 6 moterys ir 5 vyrai. Taip pat VVG valdyboje yra vienas narys iki 25 metų amžiaus.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ VALDYMAS