VVG (kaip juridinio asmens) ir VVG narių kompetencija, gebėjimai ir patirtis projektų administravimo, finansų valdymo, bendradarbiavimo srityse

VVG „Rietavo iniciatyvos“ yra VVG „Pajūrio iniciatyvos“ teisių ir pareigų perėmėjai. Veikdami VVG „Pajūrio iniciatyvos“ sudėtyje didelė dalis VVG „Rietavo iniciatyvos“ narių įgijo gebėjimus strategiškai planuoti, sistemingai ir produktyviai dirbti, efektyviai organizuoti veiklą, tvarkyti dokumentaciją.

 

Pagrindiniai pasiekti rezultatai (VVG „Pajūrio iniciatyvos“ sudėtyje):

• Dalyvavimas rengiant ir sėkmingai įgyvendinant bandomąją vietos plėtros strategiją, įsisavinant ir administruojant 508 817,0 Lt vietos projektų fondą.

• Sėkmingai įgyvendinti 38 vietos projektai.

 

VVG „Rietavo iniciatyvos“ aktyviai veikė skleisdami bandomosios strategijos įgyvendinimo patirtį, tobulino savo įgūdžius ir kompetenciją bendradarbiaudama su kitomis VVG, dalyvaudama įvairiuose mokymuose.

 

10 VVG „Rietavo iniciatyvos“ narių dalyvavo LEADER temomis surengtuose mokymuose „VVG kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai ir LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ (mokymo programų kodas 596131007):

1. Antanas Aužbikavičius, programos kodas 596131007;

2. Laima Dockevičienė, pažymėjimo KP Nr. 033866, 042673, 042744, programos kodas 596131007;

3. Irena Bagdoniene, programos kodas 596131007;

4. Onutė Jocienė, pažymėjimo KP Nr. 034892, programos kodas 596131007;

5. Vytautas Jonušas, programos kodas 596131007;

6. Alma Lengvenienė, programos kodas 596131007;

7. Albinas Maslauskas, pažymėjimo KP Nr. 033861, programos kodas 596131007;

8. Zuzana Narvaišienė, pažymėjimo KP Nr. 033868, programos kodas 596131007;

9. Stasys Vaičekauskas, programos kodas 596131007;

10. Antanas Zalepūgas, programos kodas 596131007.

 

Taip pat VVG „Rietavo iniciatyvos“ nariai tobulino savo kompetenciją išklausę kursus kitomis su LEADER metodo įgyvendinimu susijusiomis temomis:

 

• Administracinių gebėjimų ugdymas įgyvendinant vietos veiklos strategijas – vedė, ŽUM ir NMA specialistai (2009-04-10);

• Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo procedūros – vedė, ŽUM ir NMA specialistai (2009-06-30);

• Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese – vedė R. Čiutas (2009-07-21);

• Konsultavimo ir suaugusiųjų mokymo Leader metodo įgyvendinimo tematika įgūdžių stiprinimas – akredituotiems specialistams vedė vadybos ir pokyčių konsultantas V. Gudauskas (2009-11-19, 20).

 

Vietos plėtros strategijos rengimo metu buvo surengti papildomi mokymai: VVG „Rietavo iniciatyvos“ nariai organizavo ir dalyvavo 4 dienų (7 val.) mokymuose, kurių temos „Bendruomenių aktyvinimas“, „Jaunimo iniciatyvų skatinimas“, „Strateginis planavimas“. Šie mokymai VVG nariams suteikė žinių, svarbių kokybiškos vietos plėtros strategijos parengimui.

 

Daugelis VVG narių turi patirtį įgyvendinant savivaldybės finansuojamus bei kitų programų (PHARE IR ES SF 2004–2012, ES 2007-2013) remiamus projektus.