Strategijos rengimas

Pagrindiniai VVG strategijos rengimo žingsniai

 

1 Žingsnis

Socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė

 

Rengdama Rietavo savivaldybės kaimiškų vietovių plėtros strategiją VVG savo veiklą pradėjo nuo socialinės ekonominės rajono situacijos analizės, kurioje didelis dėmesys buvo skirtas kaimo žmonių poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimui.

Išnagrinėjusi esamas socialines ekonomines kaimo problemas, jas apibendrinusi, VVG suformulavo atstovaujamos teritorijos viziją, kurioje buvo numatyta ne tik įsivaizduojama kaimo vietovių ateitis, bet įvertintos ir realios galimybės ją įgyvendinti.

Tolesnė VVG „Rietavo iniciatyvos“ veikla buvo nukreipta į strateginių plėtros prioritetų nustatymą.

2 Žingsnis

Plėtros prioritetų nustatymas

 

Pasiremdama SSGG analizės rezultatais, VVG sudarė platų galimų plėtros sričių sąrašą, kuriame atsispindėjo visi pagrindiniai savivaldybės kaimo vietovių plėtrai svarbūs aspektai.

VVG nustatytos plėtros sritys buvo sisteminamos ir apjungiamos į platesnes strategines plėtros kryptis, iš kurių išsirutuliavo preliminarūs kaimo vietovių plėtros prioritetai.

Pasikonsultavusi su kaimo bendruomenių organizacijų bei kitų už kaimo plėtrą atsakingų institucijų atstovais, VVG nustatė du strateginius plėtros prioritetus, kurie integravo ir optimaliai suderino aktualiausius preliminariai numatytų plėtros prioritetų aspektus ir atitiko Lietuvos kaimo plėtros programos pagrindines kryptis.

 

 

vvg „Rietavo iniciatyvos“ pasirinkti strateginiai kaimiškų vietovių plėtros prioritetai

 1. I.      kaimo gyvenimo sąlygų gerinimas, didinant viešosios aplinkos patrauklumą;
 2. II.      bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas.

 

 

i prioritetas. kaimo gyvenimo sąlygų gerinimas, didinant viešosios aplinkos patrauklumą

 

Prioritetu siekiama gerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, kurti patrauklesnę aplinką. Prioritetas skirtas kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimui ir tuo pačiu jų motyvacijos gyventi kaime stiprinimui.

Šio prioriteto poveikis gana platus, sukuriantis pridėtinę vertę tiek socialiniu, tiek ekonominiu aspektu. Kaimo organizacijų iniciatyvos tobulinant gyvenamąją aplinką, stiprins žmonių tikėjimą, kad jie savo pastangomis gali keisti esamą padėtį, telks juos bendrai veiklai. Bendruomenės reikmes atitinkančių patalpų bei viešųjų erdvių kūrimas sudarys sąlygas gyventojų socialinės kultūrinės veiklos plėtrai.

Tuo pačiu modernėjantys kaimai užtikrins palankesnes galimybes gyventojų ekonominės veiklos plėtotei, paskatinti didesnes investicijas, sukurs galimybes kaimo turizmo ir kitų alternatyvių verslų plėtrai.

 

Bendrasis prioriteto tikslas – kurti patrauklią kaimo aplinką.

Specialieji tikslai:

 1. Kaimo infrastruktūros gerinimas;
 2. Socialinio ir ekonominio kaimo potencialo didinimas;
 3. Migracijos iš kaimo mažinimas.

 

 

ii prioritetas. bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas

 

Šiuo prioritetu siekiama plėtoti socialinį ir ekonominį vietos potencialą, sukuriant palankias sąlygas, skatinančias vietos gyventojų socialines, kultūrines bei ekonomines iniciatyvas. Pasirinkti šį prioritetą VVG paskatino supratimas, kad investicinės priemonės gali būti mažai veiksmingos kaimo plėtrai, jeigu kartu nebus vykdoma gyventojų aktyvinimo, jų socialinės ir ekonominės saviraiškos plėtojimo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimo veikla. Šie siekiai tiesiogiai susiję su tradicijų puoselėjimu, kaimo paveldo išsaugojimu.

VVG sprendimas paremti kaimo organizacijų inicijuojamą visai bendruomenei svarbią veiklą nukreiptas į bendruomeniškumo skatinimą, partnerystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos plėtojimą, bendruomenės integracijos stiprinimą.

Šiuo prioritetu taip pat siekiama įvairinti kaimo ekonomiką, didinant kaimo gyventojų verslumą, sudarant didesnes galimybes vystyti tradicinius ir kitus smulkius kaimo verslus, kuriant verslui palankią aplinką, paremiant kaimo verslo projektus.

Prioritetas nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, jį įgyvendinančios priemonės kurs žmonių aktyvumą ir saviraišką skatinančią socialinę aplinką kaime, prisidės prie kaimo ekonomikos įvairinimo.

 

Bendrasis prioriteto tikslas – aktyvinti kaimo gyventojus ir skatinti vietos iniciatyvas, įvairinti kaimo ekonomiką.

 

Specialieji tikslai:

 1. Telkti kaimo gyventojus, stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą.
 2. Aktyvinti socialiai pažeidžiamas kaimo gyventojų grupes, didinti jų integraciją į vietos bendruomenę.
 3. Kurti verslui palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų verslo iniciatyvas.

3 Žingsnis

Prioritetus įgyvendinančių priemonių ir veiklos sričių nustatymas

Stengiantis įvertinti kaimo gyventojų problemas ir realizuojant jų lūkesčius, pasirinktų prioritetų įgyvendinimo priemonės ir veiklos sritys buvo derinamos su vietos gyventojų bei juos atstovaujančių organizacijų numatomomis vietos projektų idėjomis.

 

I prioriteto Priemonė

1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Priemonė yra investicinio pobūdžio. Remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai. Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti: pastatams atnaujinti, viešajai aplinkai ir infrastruktūrai tvarkyti bei kurti. Parama taip pat skiriama investicijoms, susijusioms su gamtos paveldo išlaikymu ir atnaujinimu, investicijoms, skirtoms kultūros paveldui išlaikyti, atkurti ir modernizuoti.

Ši priemonė skatina gerinti gyvenimo kokybę, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą. Ji svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti.

 

Bendrasis priemonės tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.

Specialieji tikslai:

 • padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą;
 • sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse;
 • išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus.

 

Priemonės veiklos sritys

1.1.1. Veiklos sritis. Poilsio, sporto bei kitų laisvalaikio praleidimo vietų kaime įrengimas ar tvarkymas;

1.1.2. Veiklos sritis. Bendro naudojimo patalpų įrengimas / sutvarkymas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams;

1.1.3. Veiklos sritis. Kaimo inžinerinės infrastruktūros gerinimas.

II prioriteto Priemonė

 

2.1. priemonė. Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas

Pagal šią priemonę remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai. Priemonė skirta kaimo gyventojų ir organizacijų aktyvinimui, žmogiškųjų išteklių stiprinimui. Remiamos bendros kaimo gyventojų poreikius atitinkančios iniciatyvos (laisvalaikio, kultūrinės, švietėjiškos, socialinės). Siekiama didinti kaimo jaunimo aktyvumą ir integraciją į bendruomenės socialinį gyvenimą, sukuriant jaunimo aktyvios saviraiškos galimybes, užtikrinant ugdymo priemonių įvairovę.

Priemonė taip pat nukreipta į socialinės atskirties mažinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos skatinimą.

Priemonė skirta kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, kaimo identiteto išsaugojimui, socialinės sanglaudos stiprinimui, migracijos mažinimui.

 

Bendrasis priemonės tikslasgerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, sukuriant palankias socialinės kultūrinės gyventojų saviraiškos galimybes.

Specialieji tikslai:

 • Aktyvinti kaimo gyventojus, stiprinti vietos organizacijas.
 • Stiprinti už kaimo plėtrą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.
  • Aktyvinti socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupes, stiprinti socialinę sanglaudą.
  • Motyvuoti jaunimą likti kaime.

 

Priemonės veiklos sritys

2.1.1. Veiklos sritis. Kaimo žmonių turiningą laisvalaikį ir aktyvų poilsį užtikrinančių veiklų rėmimas;

2.1.2. Veiklos sritis. Jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas;

2.1.3. Veiklos sritis. Parama socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupių gyvenimo kokybės gerinimo iniciatyvoms.

 

II prioriteto Priemonė

2.2. priemonė. Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas.

Priemonės apibūdinimas

Remiami viešieji ir pelno siekiantys verslo projektai.

Priemonė skirta tradicinių amatų atgaivinimui bei naujų amatų diegimui kaime, remiant tradicinių amatų mokymus, patirties perdavimą-perėmimą, naujų amatų technologijų įdiegimą ir įsisavinimą ir kitas veiklas. Priemone siekiama kurti verslui palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų verslumą.

Tuo pačiu priemone siekiama sudaryti sąlygas gyventojų verslo iniciatyvų įgyvendinimui. Todėl numatoma paremti smulkiuosius ir vidutinius kaimo verslus plėtojančius projektus.

Priemonė skirta gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui, ji svarbi kaimo identitetui išsaugoti, kaimo ekonomikai įvairinti ir gyventojų ekonominei gerovei didinti.

 

Bendrasis priemonės tikslas – didinti kaimo gyventojų ekonominę gerovę, plėtojanti kaimo verslus.

 

Specialieji tikslai:

 • Didinti kaimo gyventojų verslumą.
 • Kurti verslui palankią aplinką.
 • Gaivinti tradicinius bei diegti naujus amatus kaime.
 • Remti kaimo gyventojų verslo iniciatyvas.

Priemonės veiklos sritys

2.2.1. Veiklos sritis. Tradicinių amatų atgaivinimas ir naujų amatų diegimas kaime;

2.2.2. Veiklos sritis. Verslui palankios aplinkos kūrimas;

2.2.3. Veiklos sritis. Parama kaimo verslo projektams.

4 Žingsnis

Strategijos įgyvendinimo planas

 

Visa VVG „Rietavo iniciatyvos“ parengtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta paramos suma – 5 760 000,0 Lt. Iš šios sumos

4 781 000,0 Lt skiriama vietos projektų įgyvendinimui. VVG administravimo išlaidoms numatyta skirti 979 000,0 Lt.

Įgyvendindama vietos plėtros strategiją, VVG skelbs viešą konkursą projektams finansuoti. Planuojama viešą paraiškų rinkimo konkursą skelbti dviem etapais, tačiau, jei po dviejų etapų bus likę nepaskirstytų lėšų, VVG skelbs trečią, papildomą, paraiškų rinkimų konkursą.

 

Pirmas etapas – 2011 m. pirmas pusmetis.

Antras etapas – 2011 m. antras pusmetis.

Trečias etapas (papildomas) – 2012 m. antras pusmetis.

 

Prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas, VVG aktyviai viešins parengtą kaimo vietovių plėtros strategiją: bus surengtas viešinimo strategijos pristatymo renginys, organizuojami kaimo gyventojams bei vietos organizacijų atstovams skirti informaciniai seminarai.

 

Tinkami vietos projektų teikėjai – kaimo bendruomenės, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys, išskyrus VVG. Pareiškėjai turi būti Rietavo savivaldybės teritorijoje įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys.

Projekto trukmė

 • Vietos projektų vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015-06-01
 • Vietos projekto įgyvendinimo išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai pateikti iki 2015-09-01;
 • Didžiausia galima projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

Finansinės paramos intensyvumas

 

 • Lėšos pelno projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
 • Kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, kurią reglamentuoja vietos plėtros strategija ir KPP, lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
  • iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba su partneriu – juridiniu asmeniu;
  • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas teikiamas pareiškėjo kartu su partneriais – fiziniais asmenimis;
  • iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas pareiškėjo teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekte numatyta investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą arba tradicinių sertifikuotų amatų plėtrą;
  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekte numatyta investuoti į tradicinių nesertifikuotų amatų plėtrą.
  • Kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurią reglamentuoja VVG strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, lėšos ne pelno projektui įgyvendinti gali sudaryt iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
  • Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė nei 25 000,0 Lt – ne pelno projekto ir 50 000,0 Lt – pelno projekto.

 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, projekto vykdytojas privalo finansuoti piniginiu įnašu arba prisidėti įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu arba nekilnojamuoju turtu).