Įgyvendinti projektai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Paramos sutartis Paramos suma Projekto tikslas
1. "Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija", pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritų "Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti" 2009.08.01 - 2010.03.31 4PV-KE-09-2-001561-PR001 69 000 1. Telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; 2. Rengti integruotą vietos plėtros strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą naujais būdais; 3. Užtikrinti efektyvią VVG veiklą, įgyvendinant LEADER metodą, įgyjant įgūdžių ir aktyviai juos taikant
2. Dalyvavimas tinklo veikloje 2010.03.01 - 2010.09.30 4NT-KE-10-1-0002-PR001 1300 Sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje "Tarptautinių projektų įgyvendinimas pagal LEADER metodą, kuriame užmegzti tarptautiniai ryšiai su Europops nacionaliniais kaimo tinklais. Renginio metu buvo užmegzti kontaktai su potencialias partneriais ir suformuotos naujos galimos bendradarbiavimo kryptys.Taip pat buvo sudalyvauta Kaimo tinklo trijuose susitikimuose.
3. Dalyvavimas tarptautinėje kaimo tinklo veikloje 2010.07.20 - 2010.10.04 4NT-KE-10-1-0004-PR001 1505,14 Sudalyvauti 2010.07.21-2010.07.23 Estijoje vykusiame seminare į kurį vyko VVG "Rietavo iniciatyvų valdybos narys E. Gricius
4. Rietavo krašto tautinio paveldo produktų kūrėjai bei jų gaminami tradiciniai amatai 2010.07.01 - 2011-06.30 4NT-KE-10-1-0003-PR001 20 000,00 Atlikti tautinio paveldo produktų gamybos ir plėtros Rietavo svaivaldybėje analizę, įvertinti perspektyvas savivaldybėje, Telšių regiono bei visos šalies kontekste bei pristatyti jų gamybos galimybes ir perspektyvas.Suorganizuoti informacinius/teminius seminarus ir konferencija tatutinio paveldo gaminių kūrėjams.

5.

“Rietavo iniciatyvos” įvaizdžio formavimas

2011.08.01 – 2012.06.01

NT-KE-11-1-0009-PER-001


20 000,00 Lt

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti naujas ir geresnės kokybės priemones ir metodus pagerinant VVG veiklos efektyvumą. Projekto naudingumas: projektas bus naudingas kaimo plėtros dalyviams, VVG nariams ir administracijos asmenims. Jie išmoks sukurti, atnaujinti ir prisitaikyti savo poreikiams duomenų bazes. Taip pat bus sudarytos sąlygos efektyviam darbui, atnaujinat organizacijos kompiuterinę programinę sistemą. Operatyviau ir vaizdžiau pateikiant atnaujintas ataskaitas ir informaciją apie organizaciją, bus stiprinama partnerystė tarp kaimo plėtros dalyvių. Turint susistemintą bendruomenių pagrindinę veiklos informaciją bus nuolat ir laiku primenama, padedama bendruomenėms nepavėluoti pateikti dokumentus, susitvarkyti vidaus tvarką, taip bus skatinamas bendradarbiavimas.