Naujienos

Sau 3, 2019

Dėl užbaigtų vietos projektų 2007-2013 metinių ataskaitų


Primename, kad vertinant metines ataskaitas už 2018 metus, jei yra nepilni kontrolės metai, Paramos gavėjas neteikia VVG užbaigto projekto metinės ataskaitos už tuos kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra. Tokiu atveju VVG vertina paramos gavėjo įsipareigojimus bei rodiklius.

Vertinant metines ataskaitas už 2018 metus iki 2019 m. spalio 30 d. reikės pateikti NMA  užpildytą įgyvendintų vietos projekto priežiūros ataskaitą (11 priedą) - excel lentelę (aktualu verslo projektams).

Vadovaujantis administravimo taisyklių, patvirtintų 2018 m. spalio 28 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu  Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ punktais:

203.3. po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) arba 7 (septyneri) metai nuo paramos sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą (taikoma vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja Programa ir strategija ir pelno siekiantiems vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja strategija).

2091. Strategijos vykdytojas po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos turi paskirti vieną asmenį, atsakingą už užbaigtų vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo priima vietos projektų vykdytojų užbaigto vietos projekto metines ataskaitas, jas vertina ir, užpildęs šių taisyklių 3 priede pateiktą formą, teikia Agentūrai el. paštu.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.329820/XBtjrASEVO

11 priedas. Ataskaitos forma.xlsx